Gizlilik ve Güvenlik
GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
Mağazamızda verilen tüm servisler ve Mimar kemalettin Mah. Azimkar Sk. No:48 Laleli Istanbul
adresinde kayıtlı Beethoven Tekstil firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.
Sitemiz üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan sitemiz
üzerindeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan
şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı,
bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
İşlenen Kişisel Veriler
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun
olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de
dahil olmak üzere, bizle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve
saklar.
İşlenen kişisel verilerinin bir kısmı, doğrudan üyelik veya profil oluşturma sırasında veya sonrasında
Kullanıcı tarafından sağlanmakta olup bir kısım kişisel veriler ise otomatik yollarla elde edilmektedir.
Kullanıcı’nın bizzat .....com ile paylaştığı bilgiler şunlardır:
Ad, soyad
Telefon numarası
Mail adresi
TC No
Adres Bilgisi
Vergi Dairesi ve No
Kullanıcının bizzat sağlamadığı ancak otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler
şunlardır:
Tarayıcı çerez(cookie) bilgileri
Kullanıcı işlem bilgisi (IP adresi)
Genel konum verileri
Site içi hareketler-sayfa gezinti bilgileri
Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kullanıcıların üyelik veya profil oluşturma sırasında sağlamış olduğu bilgiler, üyelik işleminin
gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde tarafımızca Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla
alınmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerini, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar
doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerini zenginleştirmek, şirket
raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar
araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri
tabanları oluşturmak ve ayrıca .....com üzerinden sunulan reklamları kişiselleştirilebilmek amacıyla da bu
veriler Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu
sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.
Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca
rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5 maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:
·Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
·Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
olması,
·Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
·Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
·İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
·Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
·İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Çerezlerin (Cookies) Toplanması Ve Kullanımı
Site ziyaret edildiğinde "cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar Kullanıcı’nın sitenin
kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin Kullanıcı tarafından
kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü PC’ye özgüdür ve IP adresi, PC’nin web sitesini ziyaret
tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının
başarıyla Kullanıcı’ya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil,
bilgisayara aittir.
Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin
optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen web hizmetlerinin
geliştirilmesini, keyifli ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) deneyim sunulmasını mümkün kılar.
Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun
olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir. Web sitesinin kullanılması halinde işbu gizlilik politikası
kabul edilmiş sayılacaktır.
Bilgisayarın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilir ya da bloke edilebilir Bu bilgiler silinir ya da bloke
edilirse, internet sitesinin bazı özelliklerinden yararlanılamayabilir.
Kişisel Verileri Saklama Süresi
Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri
aşmamak kaydıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla
saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak
ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla ………..com’un meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel
veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve
ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ………..com tarafından uygun bir şekilde silinir, yok
edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü
kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5 maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde
yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.
Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:
·Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde …………….com’a
yöneltilen bilgi ve belge talepleri,
·……………..com’un ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği
yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,
· İnternet sitesinin sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,
·Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de
aktarılmasının gerekli olması.
İnternet sitesinin el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi
olacaktır.
Kayıtların Doğru Olarak Tutulması
Kullanıcılara ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olması amaçlanmaktadır. Kullanıcılar tarafından
iletilen bilgilerin gözden geçirilmesi ya da değişiklik yapılmasının istenmesi durumunda ………..com ile
irtibata geçilmesi gerekmektedir.
Kullanıcı’nın Hakları
İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu …………………………..Anonim Şirketi’dir. Kişisel
veri sahibi olarak her kullanıcı, ……………………….. e-posta adresine mail atarak; kanunun kendisine
(ilgili kişi olan) tanıdığı hakları kullanmak, yayın ve gizlilik politikamızla alakalı bilgi almak için bizle
bağlantıya geçebilir.
Kullanıcı kendisiyle ilgili:
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3 kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3 kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:
·Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası
veya varsa kimlik numarası,
· Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
· Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
· Talep konusu,
·Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.
Kişisel Verilerinizin Güvenliği Ve Korunması
Kişisel verileriniz .....com’un koruması altındadır. Kanun uyarınca;
· Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
· Kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alarak
bu amaca yönelik politikalar uygulamakta ve tüm kişisel veriler internet üzerinden SSL (Secure Socket
Layer) sertifikası ile güvence altına alınmaktadır. Var olan bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri
ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.
Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar
sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, .....com’un
herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi ayrıca web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet
sitelerine link verilmesi halinde de .....com söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları
ve içeriklerine yönelik de herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır.
Yasal Uyarı
Bu web sitesinde yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel nitelikte olduğundan bunlara dayanarak karar
verilmemesi gerekir. .....com bu web sitesinde sunulan bütün bilgilerin, web sitesine dahil edildiği an
itibariyle, doğru olmasına gayret etmekte, ancak bunların doğru olduğuna dair garanti vermemektedir.
Bu bilgilere ya da tavsiyelere dayanarak verilen kararların sonuçlarından, uğranılabilecek zarar,
ziyandan .....com sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları
Bu web sitesi telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan yazı, fotoğraf, diğer
görsel öğeler ve ses öğeleri gibi malzemeler içermektedir. Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının
tamamı .....com mülkiyetindedir.
Bu web sitesinde bulunan bütün ticari markalar lisans karşılığında bu web sitesinde kullanılmak üzere
sahipleri tarafından .....com' a izin verilmiştir. .....com bu web sayfasının gerek kullanım koşullarında,
gerekse yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklikler yapabilir.
Bu web sitesine girerek o an için geçerli olan koşulları ve yasal uyarıyı kabul etmiş olacağınızdan her
defasında söz konusu koşulları ve yasal uyarı kontrol etmeniz gerekir.
Web Sitesinde Değişiklik Yapılması/Web Sitesinin Faaliyeti
.....com her zaman için bu web sitesinin formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.
http://www......com içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında
bu web sitesinin faaliyetini askıya alınabilir, .....com her zaman için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın
bu web sitesine erişime son verme hakkına sahiptir.
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler
.....com, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik
Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik
kazanır.
Yetkili Mahkeme
Bu koşullar T.C yasalarınca belirlenen hükümlere tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır.
İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde,
İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda
tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey
vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir
internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak
satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında
kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets
Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği
onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden
ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği
firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş
sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi
için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin
kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi
güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün
değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem
kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet
alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular
hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha
sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.
Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini
tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon /
adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait
tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.
MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ
Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından
gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim
itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin
bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir
bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini
engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.
ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR
Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen
sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza
ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş
bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf
web sitelerini kapsamaz.
İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait
bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve
yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine
getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü
amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
E-POSTA GÜVENLİĞİ
Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda,
asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar
tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti
edemez.
Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara
elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri
değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için ……………….. adresine email
gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Firma Ünvanı:
Adres:
Eposta:
Tel:
Fax:
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.